SUPR
Current NAISS User Agreement
Please note: you need to log in to your SUPR user in order to accept the NAISS User Agreement (that applies even if you are using the paper alternative – you cannot print this page and send it).

Villkor för användning av resurser och tjänster vid svenska akademiska beräkningscentrum knutna till NAISS

Dnr: LiU-2022-05165 Version 2023-01-01

Dessa villkor gäller användning av resurser och tjänster vid de beräkningscentrum som är knutna till Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige (NAISS), inklusive resurser och tjänster som inte finansieras av NAISS.

Allmänt

Ordet centrum avser i detta dokument ett svenskt, akademiskt beräkningscentrum knutet till NAISS. Ordet projekt avser en tilldelning av resurser eller tjänster, såsom beräkningstid och lagringsutrymme. Varje tilldelning har ett projektnamn, som kan vara baserat på ett diarienummer. Villkoren i detta dokument måste accepteras för att erhålla ett användarkonto och få tillgång till resurser och tjänster vid ett centrum.

Tillgång

I normalfallet krävs medlemskap i ett eller flera projekt för att få tillgång till ett centrums resurser och tjänster via ett användarkonto. Medlemskap i projekt ges av en projektledare eller ställföreträdande projektledare. För att få tillgång till ett centrums resurser och tjänster utan att vara medlem i projekt krävs särskilt tillstånd. Detta gäller även för att ge tredje part tillgång, till exempel via grid- eller molntjänster.

Användarkonto

Ett användarkonto är strikt personligt och får inte användas av någon annan än användaren själv. Det är alltså inte tillåtet att lämna ut access till någon annan eller att använda någon annans accessinformation.

Lösenord

Alla lösenord ska hållas hemliga och hanteras på ett säkert sätt så att andra inte kan få tillgång till dem. Det innebär att de inte bör skrivas i klartext och om de lagras elektroniskt ska de skyddas av ytterligare ett lager av kryptering och lösenord.

Lösenord ska bytas omgående vid misstanke att någon kan ha fått kännedom om dem.

Lösenord ska vara unika och där det är möjligt vara olika för olika centra och system.

Nycklar, certifikat och andra medel för autentisering ska hanteras lika säkert som lösenord.

Anslutning

För användning av ett centrums resurser och tjänster ska anslutning ske med en säker metod, som rekommenderas av centrumet.

Anslutning får endast ske från en dator som håller en god säkerhetsnivå, det vill säga datorn ska hållas uppdaterad och får inte innehålla virus, trojaner eller annan skadlig programvara.

Anslutning får inte ske från ett land där Sverige har exportrestriktioner för varor och teknik, inklusive programvaror.

Användning

Centrumets resurser och tjänster får endast användas för verksamhet som aktuellt projekt tilldelats resurser för.

Hänsyn

Många resurser delas mellan flera användare. Vid användningen måste hänsyn tas till de andra användarna av resursen.

Instruktioner från personer som representerar centrumet eller den organisation som gjort tilldelningen måste efterföljas.

Tillkännagivande

All användning av ett centrums resurser och tjänster ska tillkännages på ett lämpligt sätt. I de fall användningen leder till publicering ska erkännande ges i varje publikation som följer av användningen, enligt den mall som medföljer beslut om resurstilldelning.

Utgångna projekt

Projekt har en begränsad livslängd. Centrum raderar all data på lagringsutrymmen knutna till utgångna projekt efter en väntetid om 90 dagar. Centrum har även rätt att ta bort användarkonto, och tillhörande data, för användare som inte längre tillhör något giltigt projekt efter en väntetid om sex månader.

Uppföljning och påföljder

Centra förbehåller sig rätten att övervaka och logga all användning av och access till de resurser och tjänster man tillhandahåller, detta i syfte att främja säkerheten och att kontrollera efterlevnad av villkor.

Användare som upptäcker eller misstänker säkerhetsbrister eller missbruk ska omgående rapportera detta till berörda centra.

Användare och användarkonton som är under utredning för regelöverträdelse kan tillfälligt stängas av med omedelbar verkan.

Beroende på överträdelsens art och tidigare förseelser kan åtgärder mot en användare som befunnits bryta mot reglerna innebära allt från en tillrättavisning till ett återkallande av tillgång till alla centras resurser och tjänster.

Misstanke om lagbrott kan medföra polisanmälan. Andra rättsliga åtgärder, såsom skadeståndstalan, kan också vidtas.

Övrigt

Vid användning av resurser vid ett specifikt centrum ska lokala regler och villkor följas, se följande länkar för detaljer.

Chalmers/C3SE: Sektion 7
https://webbpublicering360.portal.chalmers.se/Extern/Home/Download?recordnor=785435%262020_11%26943777_2_1.PDF%26ex

KTH/PDC: https://www.kth.se/polopoly_fs/1.298990!/Menu/general/column-content/attachment/IT-ANSV.pdf