SUPR
Rationalitet och separabilitet: simulering och empiriska applikationer
Dnr:

NAISS 2024/5-112

Type:

NAISS Medium Compute

Principal Investigator:

Per Hjertstrand

Affiliation:

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Start Date:

2024-04-01

End Date:

2025-04-01

Primary Classification:

50201: Economics

Allocation

Abstract

Hypotesen att konsumenter maximierar nytta är central inom nationalekonomi. Denna hypotes har bland annat använts i syfte att förklara individers beslut inom politik, äktenskap, brott och diskriminering. Huruvida konsumenter nyttomaximerar kan testas genom att anta en parametrisk funktion för nyttofunktionen och sedan använda statistiska metoder för att estimera den parametriska funktionen. Detta förutsätter dock att valet av den parametriska funktionen är korrekt. En alternativ metod är att använda den axiomatiska ansatsen. Fördelen med denna ansats är att den är fri från antagandet av en parametrisk nyttofunktion. Nackdelen med ansatsen är att den förutsätter att det inte finns några stokastiska element i den observerade datan såsom mätfel. Syftet med detta projekt är att applicera den axiomatiska ansatsen för att mäta andelarna av risk och förväntad avkastning i konsumtionsval under osäkerhet, att utveckla ett nytt ramverk för index tal och att utveckla nya tester av nyttomaximeringshypotesen som tar hänsyn till stokastiska element i data.